Lagar, förordningar, föreskrifter

Skorstensrör: lagar, förordningar, föreskrifter

skorstenror föreskrifter

När det gäller byggprojekt, som installation av eldstad och skorsten, finns plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) som man måste följa. Boverkets författningssamling (BFS), även kallad Boverkets Byggregler (BBR), innehåller också föreskrifter och allmänna råd till ovanstående.

Det finns även texter som talar om estetiskt tilltalande utformning, långsiktig bra hushållning med råvaror och bra miljöförhållanden i övrigt. Därutöver påpekas det att man ska tänka på säkerheten i samband med byggprojekt så att egendom och människor inte kan komma till skada.

Genomföringar och invändiga dragningar.

Enligt BBR

"5:4251 Skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska placeras och utformas så att närliggande byggnadsdelar och fasta installationer inte kan antändas. Skorstenar samt rök- och avgaskanaler, inklusive isolering och omgivande schakt, får inte ha en yttemperatur som överstiger 100 °C när den anslutna anordningen drivs med högsta effekt. (BFS 2011:26)"

För modulskorsten DWMAX gäller därför följande:

Vid genomföringar genom bjälklag eller väggar måste håltagningen ge plats för temperaturskyddande omslutning. Minsta avstånd mellan skorstenens ytterrör och temperaturskyddande material skall vara minst 50 mm. 

Genomföringen görs med obruten del, dvs utan skarv.

Vid invändig dragning genom huset, vid eldstad för t.ex fast bränsle, ska den utvändiga temperaturen garanteras genom temperaturskyddande omslutning, eller schakt.

När det gäller eldstad för t.ex pellets, där rökgastemperaturen är under 200 °C, är yttertemperaturen på skorstenen lägre än gränsvärdet.

Ha alltid en dialog med skorstensfejarmästaren för säkraste installation!

Bygganmälan och kontrollplan

När det gäller eldstäder och skorstenar krävs det att en bygganmälan görs. Den ska lämnas in till kommunen, minst 3 veckor innan arbetet skall påbörjas. Med bygganmälan ska uppgifter anges om arbetets art, vem som är byggherre och kontrollansvarig etc.

Det är byggherrens (normalt den som äger fastigheten) skyldighet att upprätta en kontrollplan och att göra en avrapportering enligt kontrollplanen när projektet är avslutat för att från få ett slutbesiktningsbesked från kommunen.

Kontrollplanen är till för att garantera att lagar och förordningar följs. Kommuner erbjuder ofta kontrollplaner som kan användas, men de innehåller ofta långt ifrån alla delar som behövs så att en kontroll kan göras att lagar och förordningar har följts.

Normalt sett kräver kommunen en bygganmälan vid installation av en ny skorsten. Blanketter för ansökan kan du oftast hitta på kommunens hemsida. I det fall skorstenen ska dras på utsidan av fasaden kan kommunen komma att kräva ett bygglov. Om du är osäker på vad som gäller, prata med kommunens byggnadsnämnd.

Efter startbesked från kommunen och en utförd installation görs normalt en besiktning, som ofta utförs av en sotare. Besiktningsmannen kontrollerar att installationen är gjord i enlighet med vad som uppgetts i bygganmälan, att lagarna har uppfylls och att anvisningarna har följts.

Kom ihåg att efter besiktningen har skett, är det alltid kommunen - och inte någon annan part - som är ansvarig för att leverera ett slutbesked efter installation.

CE-märkning och typgodkännande

Genomgående för alla Rökkanal.se produkter är att de är CE-märkta och därmed får säljas och installeras i Sverige inom de områden de är avsedda att användas!

Prestandadeklarationen ( DOP declaration of performance ) är det dokument som tillsammans med CE-märkningen på skorstenar och delar visar godkännandet. Prestandadeklaration på respektive produkt finns under länken "Certifikat" se produktsidorna.

Isolerade modulskorstenar är certifierade enligt den samordnade standarden EN 1856-1. Insatsrörenligt den samordnade standarden EN 1856-2.

Information om CE-märkning