Lagar, förordningar, föreskrifter

Skorstensrör: lagar, förordningar, föreskrifter

skorstenror föreskrifter

När det gäller byggprojekt, som installation av eldstad och skorsten, finns plan- och bygg-lagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) att följa. Boverkets författningssamling (BFS), även kallad Boverkets Byggregler (BBR), innehåller sedan även föreskrifter och allmänna råd till ovanstående.

Det återfinns även texter som talar om estetiskt tilltalande utformning, långsiktig god hushållning med råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Ytterligare påpekas att säkerhet i samband med byggprojekt skall beaktas så att egendom och människor inte kan komma till skada.

Genomföringar och invändiga dragningar.

Enligt BBR får ”Rök- och avgaskanaler, inkl isolering och omgivande schakt, inte ha en yttertemperatur på kanalens eller schaktets utsida som överstiger 100 °C när den anslutna eldstaden drivs med högsta effekt”.

För modulskorsten DWMAX gäller därför följande:

Vid genomföringar genom bjälklag eller väggar måste håltagningen ge plats för temperaturskyddande omslutning. Minsta av stånd mellan skorstenens ytterrör och temperaturskyddande material skall vara minst 50 mm.

Genomföringen görs med obruten del, dvs utan skarv.

Vid invändig dragning genom huset, vid eldstad för t.ex fastbränsle, skall utvändig temperatur säkerställas genom temperaturskyddande omslutning,schakt.

Vid eldstad för t.ex pellets, där rökgastemperaturen är under 200 °C är yttertemperaturen på skorstenen lägre än gränsvärdet.

Ha alltid en dialog med skorstensfejarmästaren för säkraste installation!

Bygganmälan och kontrollplan

När det gäller eldstäder och skorstenar krävs det att en bygganmälan görs som skall inlämnas till kommunen, minst 3 veckor innan arbetet skall påbörjas. Med bygganmälan skall uppgifter medfölja om arbetets art, vem som är byggherre och kontrollansvarig etc.

Det är byggherrens (normalt den som äger fastigheten) skyldighet att upprätta en kontrollplan samt att göra en avrapportering enligt kontrollplanen när projektet är avslutat för att från kommunen erhålla slutbesiktningsbesked.

Kontrollplanen är till för att säkerställa att lagar och förordningar följs. Kommuner tillhandahåller ofta kontrollplaner som kan användas, men de innehåller ofta långt ifrån alla delar så att kontroll kan ske att lagar och förordningar uppfylls.

Normalt sett kräver kommunen en bygganmälan vid installation av ny skorsten. Blanketter för ansökan finns oftast på kommunens hemsida. I det fall skorstenen dras på utsidan av fasaden kan kommunen komma att kräva ett bygglov. Vid osäkerhet, tala med kommunens byggnadsnämnd.

Efter startbesked från kommunen och genomförd installation sker normalt en besiktning, vilket ofta utförs av en sotare. Besiktningsmannen kontrollerar att installationen är utförd i enlighet med vad som angivits i bygganmälan, att lagar uppfylls och att anvisningar följts.

Kom ihåg att det därefter alltid är kommunen - och inte någon annan part - som är ansvarig för att leverera ett slutbesked efter installation.

CE-märkning och typgodkännande

Genomgående är att Rökkanal.se produkter är CE-märkta och därmed får säljas och installeras i Sverige inom de områden de är avsedda att användas!

Prestandadeklarationen ( DOP declaration of performance ) är det dokument som tillsammans med CE-märkningen på skorstenar och delar visar detta godkännande. Prestandadeklaration på respektive produkt finns under länken "Certifikat", se produktsidorna.

Isolerade modulskorstenar är certifierade enligt den harmoniserande standarden EN 1856-1. Insatsrör enligt den harmoniserande standarden EN 1856-2.

Information om CE-märkning