Skorstenshöjd

Skorstenshöjd

Plaats schoorsteen op dak

Utdrag ur BBR:

5:4253 Höjd

Skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska ha en sådan höjd att risk för brand begränsas. Utformning ska göras med hänsyn till anslutna eldstäder och eldningsapparater samt bränsleslag. (BFS 2011:26).

6:743 Skorstenshöjd

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden – och ej  heller att skorstensröken överförs till närliggande byggnader.”

Allmänt råd

Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning."

Det allmänna rådet kan ses som hur hög skorsten borde vara i ett normalfall.Med frasen ".om inte särskilda förhållanden föreligger"; menas att ibland kanske skorstenen bör vara högre och ibland kanske den kan vara lägre. Det kan bero på olika faktorer såsom vad man använder för bränsle, risk för brandfara och gnistspridning vid fast bränsleeldning, den övervägande vindriktning, närhet till öppningar i den egna byggnaden eller närhet till andra byggnader etc. Dessutom beror ju skorstenshöjden naturligtvis också på vad som behövs så att en god skorstensverkan uppnås. Om du är osäker på vad som gäller för just din skorsten, ska du kontakta byggnadsnämnden hos din kommun.

Vid pelletseldning blir det i princip ingen gnistbildning som det gör vid t.ex vedeldning och detta, bland annat, gör att det finns olika krav på skorstenar för olika eldstäder.  Men generellt kan man säga att vid pelletseldning bör skorstenen avslutas över takfoten och vid vedeldning bör skorstenen avslutas över taknock samt 1 meter över närmaste delen av taket. Tänk även på att placeringen av skorstenen kan vara en besvärlighet om röken tar sig in genom fönster och ventiler.