Skorstenshöjd

Skorstenshöjd

Plaats schoorsteen op dak

Utdrag ur BBR:

5:4253 Höjd

Skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska ha en sådan höjd att risk för brand begränsas. Utformning ska göras med hänsyn till anslutna eldstäder och eldningsapparater samt bränsleslag. (BFS 2011:26).

6:743 Skorstenshöjd

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden – och ej  heller att skorstensröken överförs till närliggande byggnader.”

Allmänt råd

Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning."

Vid pelletseldning förekommer i princip ingen gnistbildning så som det gör vid t.ex vedeldning. Bland annat detta gör att det finns olika krav på skorstenar för olika eldstäder.  Men generellt kan man säga att vid pelletseldning bör skorstenen avslutas över takfoten och vid vedeldning bör skorstenen avslutas över taknock samt 1 mtr över närmaste delen av taket. Tänk även på att placeringen av skorstenen kan vara en olägenhet om röken tar sig in genom fönster och ventiler.

Nedan är 3 sätt för att uppfylla BBR´s krav:

  • Skorstenen bör mynna minst 0.4 meter ovan nocken, om avståndet mellan skorstenen och nocken är mindre än 2,3 meter. Tänk dock på att skorstenen alltid måste mynna minst 1 meter över taktäckningen!
  • Om skorstenen är i lä för vinden och vågrätt avstånd mellan skorstenen och nocken är större än 2,3 meter så gäller grundregeln om 1 meter över taktäckningen. Samma gäller om skorstenen monteras i nocken 1 meter över taktäckningen.
  • För en byggnad med tak på olika nivåer kan rökkanalens höjd beräknas med utgångspunkt från det högst belägna taket. Även vid tillbyggnad kan höjden beräknas på detta sätt (1,2 eller 3 enligt ovan). Med tanke på risk för brand genom gnistor och sanitära olägenheter genom röknedslag – bland annat med hänsyn till takbeläggning, fönster i fasad och uteluftintag för ventilation i närliggande byggnader – bör reglerna tillämpas även för rökkanaler på komplementbyggnader.

Om skorstenen är placerad utanför fasaden så kan en linje dras från den högsta punkten med 10 graders lutning, skorstenar som är belägna inom 15 meter behöver skära linjen. Vågrätt avstånd mellan skorstenen och den högre fasaden skall vara minst 1,5 gånger höjdskillnaden mellan  de olika taken.

Betygsätt sidan.

  • Vänligen lämna ett namn och e-postadress om du vill bli kontaktad.